Algemene voorwaarden


 

Algemene voorwaarden van Bekkers Naaimachines. Gevestigd: Voorstraat 328, 3311CW te Dordrecht (Nederland). Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92656145, BTW nummer: NL004969428B78.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de site van Bekkers Naaimachines.
1.2 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Bekkers Naaimachines in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elk natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.3 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Bekkers Naaimachines op
elektronische bestellingen via de website www.bekkersnaaimachines.nl en www.naaimachine.nu. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op winkelverkoop.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Bekkers Naaimachines is op
geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Alle aanbiedingen van Bekkers Naaimachines zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
2.4 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Bekkers Naaimachines het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres dan wel schriftelijk. De overeenkomst kan door Bekkers Naaimachines herroepen worden in geval de klant niet aan de Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
2.5 Koper en Bekkers Naaimachines komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden bij Bekkers Naaimachines gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief omzetbelasting.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.
3.3 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

Artikel 4. Aflevering en leveringstermijnen
4.1 Bekkers Naaimachines streeft ernaar om producten binnen 5 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Bekkers Naaimachines is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post dan wel enige andere door ingeschakelde vervoerder, of door fouten in voorraadindicaties van de leveranciers van Bekkers Naaimachines.
4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden voor leveringen in Nederland en gaan in op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door Bekkers Naaimachines is ontvangen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
4.3 De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal alsmede de wijze van verzending worden door Bekkers Naaimachines bepaald.
4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
4.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.6 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.
4.7 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen binnen 14 dagen na melding worden gecorrigeerd.
4.8 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product(en) retour te zenden.
Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retour zending van defecten en onvolledige producten. Bekkers Naaimachines zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst het betaalde bedrag exclusief de door koper bij aankoop betaalde, dan wel door Bekkers Naaimachines gedragen verzend/administratiekosten, aan koper terugstorten. De betreffende retourzending dient vergezeld te zijn van de factuur en behoort in de originele, niet beschadigde verpakking te zitten.
4.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Bekkers Naaimachines zorg dragen voor creditering. In geval van beschadiging van het artikel dan wel de verpakking hiervan, zijn eventuele door Bekkers Naaimachines te maken kosten om dit product weer als nieuw te kunnen verkopen voor rekening van de koper en worden direct in mindering gebracht met het te crediteren bedrag.
4.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de garantiebepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 5.Betaling
5.1 Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
- iDEAL betaling;
- PayPal; Let op: besluit u na het voldoen van uw PayPal aankoop de order te annuleren of retourneren dan houden wij 4% commissiekosten in op uw aankoop, vanwege de door ons gemaakte transactiekosten naar Paypal. Deze kosten heeft u dus enkel wanneer de aankoop uiteindelijk niet doorgaat.
- Bankcontact / Mister cash;
- Creditcard; Let op: besluit u na het voldoen van uw Creditcard aankoop de order te annuleren of retourneren dan houden wij 4% commissiekosten in op uw aankoop, vanwege de door ons gemaakte transactiekosten naar Creditcard. Deze kosten heeft u dus enkel wanneer de aankoop uiteindelijk niet doorgaat.
- Sofort Banking;
- Klarna / Klarna in drie termijnen: met Klarna in 3 delen kunt u eenvoudig vanaf 50 euro tot 4.000 euro gespreid betalen. Je doet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden. Binnen 30 dagen doe je de tweede betaling en binnen 60 dagen doe je de derde betaling. Zonder rente. Let op: besluit u na het voldoen van uw via Klarna aankoop de order te annuleren of retourneren dan houden wij 4% commissiekosten in op uw aankoop, vanwege de door ons gemaakte transactiekosten naar Klarna. Deze kosten heeft u dus enkel wanneer de aankoop uiteindelijk niet doorgaat.
- Contante betaling of pinnen bij afhalen in onze winkel.
5.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Bekkers Naaimachines heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.
5.3 In geval van niet-tijdige nakoming van de (betalings-)verplichtingen is Bekkers Naaimachines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop de klant de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 6. Retour policy
6.1 Artikelen kunnen binnen 14 dagen zonder opgave van reden retour worden gestuurd, mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking;
6.2 Retouradres: Bekkers Naaimachines, Voorstraat 328, 3311CW te Dordrecht, Nederland. Graag met vermelding van uw ordernummer.
6.3 U kunt uw retour gratis afgeven in onze winkel of op eigen kosten retour sturen.
6.4 Wanneer u een order gedeeltelijk retourneert en uw order komt hierdoor onder de waarde uit voor een gratis levering, worden de verzend/handlingkosten alsnog berekend.
6.5 Bij beschadiging van de verpakking of beschadiging van het artikel worden deze kosten met u verrekend door dit in mindering te brengen op het eventueel terug te storten bedrag.
6.6 Bij annuleren of retourneren wordt het te crediteren bedrag na controle en na verrekening van de gemaakte verzend/handlingkosten (4,95 / 7,95) binnen 30 dagen op uw rekening teruggestort.
6.7 Heeft u als betaalmethode gekozen voor `Klarna of Klarna in drie termijnen`, PayPal of Creditcard dan verrekenen wij 4% commissiekosten met het aan u terug te storten bedrag, in verband met de door ons gemaakte transactiekosten naar Klarna, Paypal of Creditcard. Dit geldt zowel bij retourneren als annuleren.
6.8 Workshops kunnen niet worden gecrediteerd. U kunt eventueel wel iemand anders voor u in de plaats laten deelnemen, mits dit vooraf wordt gemeld.
6.9 B2B bestellingen kunnen niet worden geannuleerd / geretourneerd.
6.10 Demomodellen, tweedehands producten, en software producten kunnen niet worden geannuleerd / geretourneerd.
6.11 Vertragingen in het verzendproces geven geen recht tot ontbinding.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Bekkers Naaimachines garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product(en).
7.2 De garantietermijn van Bekkers Naaimachines komt overeen met de fabriek garantietermijn. Deze geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. Nagelaten onderhoud, of 2. Opzettelijke beschadiging of 3. Onoplettendheid.
7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

Artikel 8.Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en (technische) specificaties;o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Bekkers Naaimachines gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Bel onze Helpdesk
ma t/m za 9.30 - 17.30

 +31 (0)78 - 613 96 83

WhatsApp |  E-mail

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

workshops, promoties, demodagen..

© 2010 - 2024 BEKKERS Naaimachines | sitemap | rss